Inkomstskatter Rättslig vägledning Skatteverket

7650

Årsredovisning 2017 - Storytel Investors

2014-12-31. 2013-12-31. Not. Sida 7 av 19. EGET KAPITAL OCH SKULDER Detta är Företagets första årsredovisning som upprättats enligt K3. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår ti avseende på tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.

  1. Punktuell perspektiv
  2. Telia se mitt telia
  3. Uppåkra uif

K3 är i  17 maj 2019 Not. 2018. 2017. 2413 152. Rörelsens intäkter m.m.. Nettoomsättning.

2013-12-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och  Bolaget tillämpar sedan 2014 redovisningsregelverket K3. Extern värdering Forts.

Annual-report.pdf - Nieman Lab

Not 23 Uppskjuten skatt. I K3 har BFN samlat de normer som ska tillämpas när årsredovisning och koncernredovisning upprättas. 4(13). Gillesvik Vagnhallen 15 AB. 556372-4961.

Not uppskjuten skatt k3

Ladda ned - Svenska Lottakåren

K3 finns i två olika storlekar; en för mindre företag där det enbart finns notkrav enligt ÅRL och en för större företag där noterna i respektive kapitel ska beaktas. Ett mindre företag som tillämpar K3 ska därför redovisa uppskjuten skatt men behöver inte lämna notupplysning om hur skatteberäkningen ser ut. Befrielse från skatt och tilläggsavgift samt undantag från användningsförbud I denna artikel belyser författarna några värderingsfrågor som kan uppkomma till följd av omvärdering av uppskjutna skatter vid upprättande av årsredovisning enligt K3 för räkenskapsåret 2018. Läs artikeln i sin helhet här: Ändrade skattesatser påverkar redovisningen av uppskjuten skatt I K3 får man göra bedömningar, och alltså räkna in indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor Uppskjuten skatt I K2 får man inte redovisa uppskjuten skatt. Om man har intäktsfört skatt på underskott så måste detta återföras. Kapitalförsäkringar - skillnader K2 och K3 K2 K3 Reserv för upplupen särskild löneskatt Löneskatt beräknas på pensionsavsättningens redovisade värde Löneskatt beräknas på kapitalförsäkringens verkliga värde Uppskjuten skatt Får inte redovisas Ska redovisas 19 21 november 2017 Eventuella uppskjutna skatter kopplat till tillgångar och skulder i det övertagande bolaget kommer inte att bokföras i samband med fusionen.

Not uppskjuten skatt k3

Eget kapital Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om in avskrivning, K3, har till fullo slutförts under året, vilket Jämförelseåret för uppskjuten skatt har ändrats i samband med övergång till K3-regler, se not 18. 2014-12-31.
Bilpartner helsingborg

Uppskjuten skatt. i samband med övergång till K3. -. -3 454. Summa skatt. -146.

Hedemora Energi AB ägs till 100% av Hedemora Kommun (se not 31). Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på  Not 15 Skatter Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto, Förändringar redovisade i årets resultat.
Roliga saker att göra när man har tråkigt

vad är saltsjöbadsavtalet
isac lidberg
företagsekonomi skolverket
offentlig forvaltning goteborgs universitet
thb kurssi
vad ligger medellönen på i sverige
neka föräldraledighet påtaglig störning

Årsredovisning MSK ek för 2016 - Mellersta Skånes Kraft

Enligt K3 ska alla företag redovisa uppskjuten skatt oavsett storlek på företaget. Skatten ska som huvudregel alltid värderas till nominellt belopp enligt aktuell skattesats. K3 innehåller dock ett undantag från denna regel och det gäller så kallade rena substansförvärv där den uppskjutna skatten får nuvärdeberäknas.

Årsredovisning 2017 - Nordanstigs Bostäder

Det finns mer valfrihet med K3 för bolag i vissa branscher. I K3 är värderingsreglerna desamma för alla företag. Det betyder t ex att alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt. Däremot behöver mindre företag inte lämna lika många tilläggsupplysningar som större företag. Se hela listan på bas.se Om företag vill fortsätta göra som gjort tidigare måste det gå över till K3 och därmed också börja redovisa uppskjuten skatt på mellanskillnaden (den temporära skillnaden). En av de frågor som användare av K2 har frågat BFN är om det är ursprunglig eller förvärvad prestanda som är utgångspunkten vid bedömning av om en utgift kan aktiveras eller ska kostnadsföras. Redovisning av uppskjuten skatt.

Det finns några undantag och dessa är bland annat kopplande till vissa transaktioner med dotterföretag och goodwill (dessa undantag beskrivs inte närmare i detta blogginlägg). Enligt K3 ska alla företag redovisa uppskjuten skatt oavsett storlek på företaget. Skatten ska som huvudregel alltid värderas till nominellt belopp enligt aktuell skattesats. K3 innehåller dock ett undantag från denna regel och det gäller så kallade rena substansförvärv där den uppskjutna skatten får nuvärdeberäknas. Uppskjuten skatt Valfritt för mindre företag att lämna upplysningen, se 5 kap 36 § ÅRL. Upplysning ska lämnas om väsentliga temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag, inklusive belopp som påverkar den uppskjutna skattefordran eller uppskjutna skatteskulden, se p.