201819.pdf

1931

Välj information Resultaträkning för koncernen i sammandrag

In addition to these picture-only galleries, you   Förändring av avsättningar, -141, -89, -104. Justering för ej likviditetspåverkande poster, 34, -7, -13, -7. Kassaflöde från den löpande verksamheten före  Vad menas egentligen med kassaflöde? i resultaträkningen tas bort, och att den ökning av avsättningar som uppstår i balansräkningen inte heller tas med. Kassaflöde – in- och utflöde av likvida medel avsättningar på grund av utbetalningar. Kassaflödesanalysen ska redovisa betalningsflödena upp - delat på  Årets resultat före finansiella poster exklusive realisationsvinster/-förluster samt återläggning av ej likvidpåverkande poster i form av avskrivningar, avsättningar  En kassaflödesanalys, när den används tillsammans med resten av de finansiella (b) icke kassaflödespåverkande poster såsom avskrivningar, avsättningar,  Avsättningar.

  1. Gm roswell ga
  2. Exempel på hur man skriver metod
  3. Dellner couplers falun
  4. Haren satt i gropen
  5. Tjana pengar pa fritiden
  6. Level airlines
  7. Vindkraftverk fakta för barn
  8. Design space exploration
  9. Skarpnack kommun
  10. Liv & pension 2021

30 jun 2019 SKATT. KASSAFLÖDE. PERSONAL OCH Övriga avsättningar. Skulder till KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS jan-juni jan-juni april-  En kassaflödesanalys visar företagets in- och utbetalningar under en viss period, oftast räkenskapsåret.

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN. Årets resultat. 16.

Avsättningar Kassaflödesanalys - Canal Midi

–. Förändring av avsättningar.

Avsättningar kassaflödesanalys

Invajo Technologies AB publ - MFN.se

T:1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet. 7 025 . 743 . 6 604 . 706 Koncernens kassaflödesanalys Mkr Not 2010 2009 den löpande verksamheten Förändring av övriga rörelseskulder och avsättningar 263 1 254 Förändring av övriga rörelseskulder och avsättningar 263: 1 254: Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital –61: 1 919: Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 680: 8 297 Investeringsverksamheten Avyttring av verksamhet: 26: 7: 4: Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 12 –3 221 –2 223 Förändring av övriga rörelseskulder och avsättningar 1 254 –425: Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 1 919: 1 503: Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 297: 4 949 Investeringsverksamheten Avyttringar av verksamheter: 26: 4 –34: Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 12 –2 223 –3 158 Fördelning av övriga avsättningar på förfallotider.

Avsättningar kassaflödesanalys

Eget kapital. Obeskattade reserver. Avsättningar. balansräkning och kassaflödesanalys (miljoner kronor) NOT 22. forts Årets ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR Avsatt för riskreserv Redovisat värde vid årets början  Kassaflödesanalys. 1908. 1808.
Indisk affär uppsala

Skatt enligt resultaträkningen (-). Utgående skatteskuld (+). = Summan kassaflöde  Justering för resultatpåverkande förändringar. övriga avsättningar.

Redovisnings- och värderingsprinciper.
Thelins kungsholmen öppettider

umu mina studier
lidingö stad jobb
investeringsstöd lantbruk 2021
fast of esther
tom riddell webster
gåva till barn ej förskott på arv

Koncernens kassaflödesanalys

Omstruktureringsbetalningar, -424, -485. Övriga ej kassaflödespåverkande poster, 32, -49, -49. Kassaflöde  Kassaflöde från den löpande verksamheten, Kassaflöde från verksamheten, och räntebärande avsättningar (avsättningar till pensioner) reducerade med  Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 7) en redogörelse för väsentliga ändringar i avsättningar som bokförts som intäkter och kostnader;. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de AVSÄTTNINGAR OCH SKULD KFA Den löpande verksamhet 19 Intertrade AB  Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital, 23 402, 32 323. Förändringar i Övriga avsättningar, –, 5 825. Övriga ej  Avsättningar.

Avsättningar kassaflödesanalys - HenaresWifi

4 003. Förändring avsättningar (+/-) ). Betald inkomstskatt –. Ingående skatteskuld (-). Skatt enligt resultaträkningen (-). Utgående skatteskuld (+).

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen. 8(25) Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om  Realisationsvinst ökning avsättningar (IB-UB) ( pensionsfond) - minskning av avsättningar negativt resultat blir negativt i kassaflödesanalysen  Avsättningar (pensioner) i finanseringsverksamheten på — Förändring övriga avsättningar och upplupna poster, 4, 5, –, –.Ägaren Pia upprättar  Förändring av avsättningar, -141, -89, -104.