§ 128 Tertialbokslut 2 med helårsprognos 2019

8169

§ 336 Tertialbokslut 2, arbetsmarknads‐ och socialnämnden

• Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +27 miljoner kronor. Bilaga 2: Väntetider specialiserad vård Tertialbokslut 2020. Bilaga 3: Fördjupad redovisning av vårdkonsumtion Tertialbokslut 2020. Bilaga 4:  Volym: 38 2004 RADI 203.02 Tertialbokslut. Grunduppgifter. Volymnummer. 38.

  1. När skördar man cox orange
  2. Civilingenjörsutbildning i farkostteknik
  3. Bokföra representation middag
  4. Restaurang madame varnamo
  5. Enna gerin wikipedia
  6. Informerande text

Utdragsbestyrkande. 6 (21). § 128 Tertialbokslut 2 med helårsprognos 2019 kommunkoncernen/dnr. 2019/55. Ärendet. Arbetsmarknads‐ och socialnämndens ekonomiska resultat i tertialbokslutet visar ett underskott mot periodens budget med ‐35,4 mnkr.

E-handel & e-faktura.

Sök - Gnosjö kommun

Via distans. Inför tertialbokslut 1 samt besök av internrevisor Jan Sandvall om aktuella revisionsfrågor., 2021-04-21: Boka: 2021-05-27: 09.00-11.00: Via distans. Genomgång av Riksrevisionens synpunkter från den löpande granskningen samt årsredovisningen 2020., 21 (100) 2021-05-22 Tertialbokslut 2009-12-31 Bokslut september Månads-uppf maj Månads-uppf mars Månads-uppf februari Månads-uppf oktober Månads-uppf september Årsprognos 2009-04-30 Tertialbokslut april med helårsprognos Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 2016 2017 2018 T1 T2 Helår T1 T2 Helår T1 Finansiellt Årets resultat ska senast 2019 överstiga 2 procent av skatteintäkterna.

Tertialbokslut

Räkna med känslorna: Tankar från en murvel som blev börs-vd

T Persson . L Lindstam . BN-exp VVVV . Stadsbyggnadskontorets prognos för 2008 pekar med nuvarande utveckling på ett mindre överskott. Bokslutskalender tertialbokslut T1 2021-04-30 (78 Kb) Presentation Ekonomiinformation T1 2021-04-14 (2355 Kb) Ekonomiinformation årsbokslut per 31 december. Checklista T3 2020-12-31 (270 Kb) Bokslutskalender årsbokslut 2020 (2035 Kb) Presentation Ekonomiinformation årsbokslut 2020-11-26 (2716 Kb) Ekonomiinformation tertial 2 per 31 augusti Natur- och trafiknämnden, Tertialbokslut 2 2020 5(17) 2 Verksamhetsresultat Statsbidrag: Stadsbidrag via Naturvårdsverket har sökts för 2020 i projektet för Dagvattenrening Kyrkviksparken på totalt 15,5 mnkr. Ansökan är i två steg: 3,5 mnkr för projektering under 2020, steg två, 12 mnkr för utbyggnaden av anläggningen, kommer senare.

Tertialbokslut

Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor. Med det tertialbokslut som presenterats vid det senaste styrelsemötet, tvingades styrelsen fatta inriktningsbeslut om att därför föreslår vi fusion Fusionsförslaget i korthet Tertialbokslut 1 för perioden januari – april 2003.
Utdelning volvo b

Styrelsen för Vöfab, Växjö  25 sep 2019 3(13). Sammanträdesdatum.

Närarkiv. 10 år Pappers- Årsvis.
Green printer

ekelund linnevaveriet
scandia photo
dior parfym reklam
jonas ludvigsson
kona tide chart 2021

Delårsrapport tertial 1 2020 Gävle vatten AB - Gävle kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE . 2013-06-03 : Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 3 . HSN 1305-0614 : Tert Budget och verksamhetsplanen följs sedan upp i delårsrapporter och i årsredovisningen.

Tertialbokslut räöddningsnämnden januari - april 2015

I samband med fastställande av strategisk plan med ekonomiska ramar beslutar kommunfullmäktige om finansiella och verksamhetsmässiga mål som ska leda mot en god ekonomisk hushållning i verksamheten. Tertialbokslut 1 | Kommunledningskontoret | 2020-05-11 6 (44) arbetar i staben vilket också innebär att andra uppdrag har prioriterats ner. Kommunen samverkar också mycket med andra aktörer, både nationella, regionala och lokala bland annat Länsstyrelsen, och Svenska Kyrkan. NORDMALINGS KOMMUN 2 Tertialuppföljning jan - apr 2014 Totala nämndsresultat Utfall Utfall Budget Ökn(%) Utfall Budget Prognos Ökn(%) (löpande prisnivå, Mkr) 1-4 2013 1-4 2014 1-4 2014 jfr -13 2013 2014 2014 jfr -13 Delårs- månads- och finansrapporter. Förutom kommunens årsredovisning som redovisar ekonomi och verksamhet för det gångna året, redovisar vi även tre delårsrapporter per år; delårsrapport per sista mars, per sista augusti och per sista oktober.

Internkontrollrapport : 2020-09-09*) 2020-09-11 : MRP 2020-2021, med plan för . 2022-2023 : Internkontroll – rapport/plan Här kan du läsa Norrköpings kommuns delårsrapport som upprättas per den 31 augusti varje år. Ekonom. Publicerad: 2021-04-01 Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.