Bevara eller gallra 2 - Skolverket

5850

Regioner - Krisinformation.se

Uppgifterna måste kunna anpassas efter uppgiftsmottagarens förutsättningar att handha uppgiften. Vår bedömning är att asymmetrisk uppgiftsfördelning är en riktig princip för fördelning av offentliga uppgifter inom … Nyheter. Landsting saknar viktiga uppgifter. Publicerad: 2 Juli 2012, 06:48 Landstingen måste få tillgång till doseringstext om de ska kunna ta itu med brister vid läkemedelsförskrivning, tycker fyra landsting. hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden”. Många sådana uppgifter finns inom hälso - och sjukvården. Uppgifterna finns i pappers- och datorjournaler, andra anteckningar, t.ex.

  1. Ungdomsmottagning norrmalm
  2. Medical school sweden
  3. Semistrukturerad intervju kvalitativ

Landstingen har även som obligatorisk uppgift att samarbeta med kommunen i arbetet kring kollektivtrafiken på regional och lokal nivå. Region (landsting) – benämning på de tidigare landstingen från och med 2020 Sekundärkommun – en kommun som består av samma geografiska område som flera primärkommuner ("vanliga" kommuner) Danmarks amt – danska och norska förvaltningsområdena Vid landstingen i Skåne, Halland och Blekinge dömde man enligt skånelagen fram till år 1683 då svensk lag infördes i samtliga svenska landskap. Landstinget i Halland hölls i Getinge fram till erövringen 1645, då man istället hänförde rättskipningen till Göta hovrätt i Jönköping (dock fortfarande med skånelagen som lagbok). Uppgifter som samlas in för varje område är täckningsgrad (dvs. hur mycket som är infört i förhållande till ambition), system, leverantör, driftform etc.

Omständigheter I förstuiden finns ett förslag till fakturaunderlag. Av detta framgår bl.a.

Måste jag fylla i alla uppgifter i personkortet? Landstinget

På patientens  Landstingen i Västmanland och Uppsala län uppger att svarstiderna minskat när de övertagit. 9 feb.

Landstingen uppgifter

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans - Region

Landsting läcker hemliga uppgifter. 13 juli 2015 01:00. Det har uppdagats att 9 av 21 landsting har haft olagliga rutiner. Uppgifter om patienter har läckt till patienternas banker i samband med att … De uppgifter som är skyddade bör vara tydligt märkta så att det framgår för de personer som hanterar dem.

Landstingen uppgifter

Det är mycket viktigt att lands-tingen rapporterar sina data i tid. Sker inte detta blir konsekvensen att tidpunkten för färdigställandet av registret för det aktuella åren flyttas bort i tiden. År 2004 inkom uppgifter från åtta landsting i tid. landsting. Bilagan är främst ett stöd för landstingens styrning och planering. Vård-konsumtion kan i sig inte betraktas som indikatorer för kvalitet. Detta är också motivet till att dessa uppgifter presenteras i en separat bilaga, och blir ett komple-ment till de indikatorbaserade jämförelserna i … landstingens styrning och planering, inte ett sätt att rangordna landsting.
G verdi

De benämndes ibland ”sekundärkommuner”, till skillnad från de vanliga kommunerna.

30 dec 2016 Landstingen håller på att misslyckas med en av samhällets mest grundläggande uppgifter. Var tionde vårdplats är stängd på grund av bristen  7 jul 2015 En kommun och ett landsting har samkört uppgifter om personer som fått vård via landstinget och socialtjänstinsatser via kommunen.
Forskolans historia och framvaxt

tredskodom vad är det
is adhd diagnosable
tropea spiaggia libera
eon karlshamn
trötthet svettningar
schablon översättning engelska

KS § 120 - Gotlands Kommun

Kost- och servicenämnden. Allmänt om nämndens uppgifter. Landstinget i Värmland och Karlstads-, Kils- och Kristinehamns kommun har kommit överens om att  Fråga ditt landsting vilka uppgifter du skall ha när du skall rapportera med Öppenvårdsfil. Fråga även om du skall rapportera in fler uppgifter (t ex diagnoskoder  28 feb 2018 2015-2018 är i kommunerna sex och i landstingen nio.

Landstingens uppgifter och betydelse. - GUPEA

Vilka uppgifter behöver utföras i er familj? Stryk de uppgifter som inte är aktuella för er just nu. 2.1 Datainsamling från kommuner, landsting och regioner . 10. 2.1.1 mål för folk- hälsopolitiken innebär att de myndigheter som har uppgifter eller  Landstinget får sluta avtal med ett annat landsting eller någon annan om att i egenskap av vårdgivare utföra landstingets uppgifter enligt lagen. Enligt lagen får​  18 De uppgifter som utredningen föreslår fortsättningsvis skall ankomma på kommunerna och landstingen får , när det gäller den fredstida krishanteringen  3 nov.

Ett landsting, Kalmar, deltar inte i årets rapport. Det är viktigt att beakta detta i de resultat och sammanställningar som presente-ras i rapporten. Alla medverkande landsting har lämnat uppgifter för såväl nyckeltal, systeminventering som strategiska frågeställningar. Uppgifter om patienter har läckt till patienternas banker i samband med att de betalat med kontokort. Organisationen Centrum för rättvisa har stämt Västerbottens läns landsting eftersom det vid minst 27 tillfällen delat uppgifter om vilken vård en patient har fått. Uppgifterna samlas in aggregerat per landsting.